תקנון אתר – בית השטיחים און-ליין

 1. כללי
 • אתר האינטרנט shtihim-online.co.il פותח, מופעל ומנוהל באמצעות חברת השטיחים "בית השטיחים והפרקט" מספר ח.פ 513069880 והוא משמש כאתר למסחר אלקטרוני לרכישת שטיחים על ידי ציבור הגולשים.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה ולפיכך, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מלוא תקנון זה.
 • שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון האתר. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה.
 1. אודות המכירות
 • האתר מציע למכירה מוצרים המיובאים ארצה על ידי חברת "בית השטיחים והפרקט".
 • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף המוצר" המפרט את שמו המסחרי של המוצר, תנאי תשלום וכל פרט רלוונטי נדרש.
 • כל המחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ.
 • ייתכנו שינויים במחירים בין האתר לחנות הנובעים מעלויות תמחור שונות.
 • התשלום בגין ההזמנות באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי באתר/טלפון, או באמצעות חשבון PAYPAL.
 • מיד בתום ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תשלח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם הזמנה זו במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מרגע סיום הליך המכירה.
 • יודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, סכום התשלום ומועד ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה.
 • הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית וכל העושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • בכל מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על כך. לצורך השלמת הרכישה מוקד שירות הלקוחות של האתר יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. באם לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 • במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג האתר קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג האתר ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של האתר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הפניה, תהיה רשאית החברה לבטל את ההזמנה.
 • כל הזמנה ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי של המוצר המוצע למכירה.
 • עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, החברה מחוייבת לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה, כך שיהיה זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.
 • יתכנו הבדלי מחירים בין האתר לחנות עקב עלויות שונות, כפוף לשיקול החברה.
 • החברה רשאית לבטל את המבצעים בכל עת

ואולם, במידה ויתברר כי עקב טעות מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.
 1. אספקת/הובלת המוצרים:
 • החברה מתחייבת לספק את המוצר עד 7 ימי עסקים (ייתכנו עיכובים לאור ריבוי הזמנות במסגרת מבצעים) מתום השלמת תהליך הרכישה באמצעות חברת שליחים לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הרכישה.
 • החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולם במלואו כמפורט להלן.
 • משלוחים חינם בקניה מעל  399 ש"ח. בקניה עד 399 ש"ח יתווספו דמי משלוח בסך 60 ש"ח.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 • המשלוחים אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעליתו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 • במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף.
 • בעת אספקת המוצר, ראשית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע , יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
 1. שירות לקוחות:
 • בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של האתר באמצעות דואר אלקטרוני info@shtihim-online.co.il או "וואטסאפ" כפי שמפורסמים בדף "צור קשר".
 • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר.
 1. כשרות להשתמש באתר:
 • כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 14) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 1. מדיניות פרטיות:
 • החברה מתחייבת שלא להעביר כל פרט שהוא, פרטים כללים או אישיים או מפרטי כרטיס האשראי (או כל אמצעי תשלום אחר) לשום חברה אחרת או כל צד שלישי.
 • כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע אישי לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של האתר.
 • מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
 • לתשומת ליבך: במועד ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
 • החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מהחברה.
 • הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות פלטפורמת פעילות אחרות אשר תהיינה זמינה באתר בכל עת.
 • לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 1. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה:
 • ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר.
 • הודעת ביטול ניתן למסור  בכתב לדואר האלקטרוני של החברה info@shtihim-online.co.il  .
 • בעת ביטול עסקה, כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול של 5% מערך המוצר או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן) והמוצר יוחזר על חשבון הלקוח. באם ירצה הלקוח להחזיר את המוצר באמצעות חברת משלוחים , יתווספו דמי משלוח כמפורט מטה.
 • המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית.
 • לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 • לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן או נחתכו לפי מידה מגליל.
 1. אחריות למוצרים:
 • החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים אשר היא מייבאת בעצמה בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם ועד שנה ממועד אספקת המוצר.
 • האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 • הקלקול נגרם ע"י חבלה, תאונה, שימוש לקוי, טיפול רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר או על ידי כוח עליון.
 • נעשו במוצר שינויים/שיפוצים, ו/או תיקונים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 • הקלקול נגרם בזדון ו/או במעשה ו/או במחדל רשלני שלא על ידינו ו/או מי מטעמנו או במהלך/עקב העברת מוצר מהמקום.
 • הבדלי צבע, גוון, צורה ומידות במוצרים שיוצרו בעבודת יד.
 • במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר יוחלף המוצר במוצר דומה, שווה ערך.
 • במקרה ולא מתאפשרת החלפה, יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך זיכוי/החזר כספי.
 • לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת המוצר או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • האחריות אינה כוללת פגמים שנגרמו מנזקי מים.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה, החברה תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.
 • בכל מקרה, החברה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 1. אחריות כללית בגין פעילות האתר:
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link).
 • החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 1. תנאים נוספים:
 • אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
 • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 • אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 1. שונות:
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.
 • התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10/6/2019 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

אודותינו:

אנחנו בבית השטיחים און-ליין מאמינים שלא חייבים להתפשר על איכות השטיח כדי לרכוש  אותו במחיר הגיוני ושווה לכל כיס.

בשיטת השיווק הישיר של בית השטיחים און-ליין אנחנו חוסכים את ההוצאות של אולם תצוגה, עובדים ופערי התיווך ואתם מרוויחים.

אצלנו באתר תוכלו למצוא בדיוק את השטיח שמתאים לצרכים שלכם ולקבל אותו במשלוח על חשבוננו לפתח הבית.

הקולקציה שלנו כוללת מאות שטיחים מודרניים או קלאסיים, שטיחים המיוצרים בעבודת יד או באמצעות מכונה, שטיחים מחומרים טבעיים או סינטטיים, שטיחים לכל חללי הבית או המשרד וכל זה במחירים הכי זולים שתמצאו.

תוכלו להזמין את השטיח בנוחות אצלנו באתר והוא יהיה אצלכם תוך 5 ימי עסקים. לא מצא חן בעיניכם? לא קרה כלום! תוכלו להחליף אותו למוצר אחר או להחזירו ולקבל את כספכם חזרה עד 14 ימים מיום הרכישה.

קניה בטוחה ואפשרויות תשלום:

 • כאשר אתם מבצעים רכישה המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.
 • המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי החברה בצורה מאובטחת ומוצפנת.
 • בית השטיחים און-ליין מתחייבת לשמור את המידע שנמסר בצורה מאובטחת ולא להעבירו, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע משלוחים באמצעות חברת משלוחים.

אתר הקניות בית השטיחים און-ליין מציע מספר דרכי תשלום:

 • כרטיס אשראי מסוג מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, ויזה.
 • חשבון PAYPAL.
 • שירות הלקוחות בטלפון.

את העסקאות ניתן לבצע עד 12 תשלומים ללא ריבית.

 • במקרים בהם בוצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או חשבון פייפאל החיוב מתבצע באופן אוטומטי ומיידי בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 • השלמת תהליך ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, תתקבל הודעה על כך באמצעות האתר ודואר אלקטרוני.
 • כמו כן ניתן גם לשלם באמצעות כרטיס האשראי מול שירות הלקוחות בטלפון.
 • כל הרוכש מוצר באתר בית השטיחים און-ליין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

תנאי ביטול עסקה:

 • ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר, בהצגת חשבונית ובלבד שהטובין לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.
 • הודעת ביטול תימסר בטלפון או בכתב לדואר האלקטרוני של החברה בכתובת info@shtihim-online.co.il
 • בעת ביטול עסקה ,יינתן זיכוי כספי בגובה התמורה בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ע"פ הנמוך מבניהם ובניכוי דמי משלוח (בהתאם לחוק הגנת הצרכן). 
 • ניתן להחזיר את השטיח במועד ביטול העסקה באופן עצמאי בימים א-ה בלבד בכפוף לשעות פעילות הסניף
 • ניתן להחזיר באמצעות איסוף מבית הלקוח בתשלום דמי הובלה כמפורט: 
 • 1. שטיח עד מידה 200*290 ס"מ בעלות 75 ש"ח לכיוון.
  2. שטיח במידה 240*330 ס"מ בעלות 150 ש"ח לכיוון.
  3. שטיח במידה 300*400 ס"מ בעלות של 300 ש"ח לכיוון.
 • החלפה או החזרת המוצר מחייבת באריזתו המקורית – מוצר שיגיע ללא אריזה, לא יזוכה או יוחלף.
 • במקרה של החלפה, ניתן להגיע עצמאית לחנות ולבצע החלפה. ניתן להשתמש בחברת השליחויות בעלות של 100 ש"ח עבור איסוף + משלוח
 • לעיתים נדירות ייתכנו סטיות קלות במידות המוצר.
 • לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 • לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן או נחתכו לפי מידה מגליל